پروژه های در دست اقدام

پروژه های استار آپی در حال اجرا:
پشتیبانان – http://poshtibanan.ir
کمپ رانندگان – http://driverscamp.com
فدراسیون گزارشهای پزشکی – http://ifmrr.com
سیستم یکپارچه گزارش های صبحگاهی پزشکی – http://emmrs.com
سامانه مشاهده ایمیل ها در پیامرسان ها – http://mailtomessenger.com
سامانه مخزن سوال – http://makhzanesoal.com
سامانه نوبت دهی – http://nobatdehi.net
سامانه نیازه – http://valetize.com