پروژه های انجام شده

بخشی از پروژه های اجرا شده:
سیستم مدیریت کتابخانه – فاکس پرو – 1370
سیستم مدیریت کتابخانه – ++C در سال 1375
سیستم مدیریت و امور سهام تعاونی مسکن فرهنگیان – فاکس پرو – در سال 1373
سیستم اتوماسیون مکاتبات اداری – 1378 – دلفی
سیستم قبوض آب و فاضلاب – 1378 – دلفی
سیستم قبوض عوارض شهرداری – 1380 – دلفی
سیستم ERP – دلفی/C# در سال 1386
سیستم مدیریت متمرکز شبکه – C# در سال 1387
سیستم کتابخانه و اسناد دیجیتال – Php در سال 1389
سیستم مدیریت جغرافیایی مصرف دارو – Python در سال 1388
و…..
جهت دریافت سایر سوابق و پروژه ها ، فایل رزومه زیر را دریافت نمایید:
http://www.drneamati.com/images/resume.pdf